Destekler

KOBİ’lerin proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, proje hazırlama ve Ar-Ge yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin arttırılması amacı ile hazırlayacakları projelerine KOSGEB tarafından KOSGEB Proje Destek ve KOSGEB Kredi faiz destekleri sağlanmaktadır. Investa Proje uzman ve deneyimli kadrosu ile verdiği kapsamlı hizmetiyle KOSGEB Destekleri konusunda da yanınızda.

Programın Amacı
KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin arttırılması amacı ile hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir
KOSGEB veritabanına kayıtlı olan tüm KOBİ’ler.

Proje Destek Süresi
En fazla otuz altı aydır.

Destek Limiti / Oranı
Desteğin üst limiti toplam 150.000 (yüz elli bin) TL olup, destek oranı  1.2. bölgeler için %50 ; 3.4. bölgeler için %60’tır.

Programın Kapsamı
İşletmelerin üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları;
 • İstihdam artırıcı,
 • İhracat artırıcı,
 • Pazar payı artırıcı,
 • Verimlilik artırıcı,
 • Maliyet düşürücü,
 • Kapasite artırıcı,
 • Ürün/hizmet kalitesi yükseltici,
 • Bölgesel gelişim düzeyine katkı sağlayıcı,
 • Kaynakların etkin kullanımını sağlayıcı,
 • Kurumsallaşmaya yönelik,
 • Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik, projeleri desteklenir.
Desteklenen Giderler
Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir.
Programın Amacı
Bu programın amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesidir.

Proje Süresi
En az 12, en fazla 24 ay (Kurul kararı ile proje süresine 12 aya kadar ek süre verilebilir)

Desteklenen giderler / Destek Limiti & Oranı         
 

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Destek Üst Limiti(TL)

DESTEK ORANI (%)

Ar-Ge ve İnovasyon Programı

 

 

İşlik Desteği

İşliklerden bedel alınmaz

Kira Desteği

24.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

150.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

300.000

75

Personel Gideri Desteği

150.000

75

Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

100

Proje Geliştirme Desteği

Proje Danışmanlık Desteği

25.000

75

Eğitim Desteği

10.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

Proje Tanıtım Desteği

5.000

Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000

Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

25.000

Endüstriyel Uygulama Programı

 

 

Kira Desteği

18.000

75

Personel Gideri Desteği

150.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği

150.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

500.000

75

 

 
Kimler Başvurabilir
KOSGEB veritabanına kayıtlı olan tüm KOBİ’ler.
Programın Amacı
KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından KOBİ’lerin daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi ile KOBİ’lerin uluslar arası mevzuat ve önceliklere uyum sağlaması amacıyla hazırlanan projelerin desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir
KOSGEB veritabanına kayıtlı olan tüm KOBİ’ler ile Meslek Kuruluşları.

Proje Destek Süresi
Çağrı Esaslı Tematik Programlar için çağrı esnasında belirtilir, Meslek Kuruluşu Proje Destek Programları için en fazla 36 aydır.

Destek Limiti / Oranı
Desteğin üst limiti Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı için 150.000 (yüz elli bin) TL, Çağrı Esaslı Tematik Program için ise teklif çağrısında belirlenir. Destek oranı  1.2. bölgeler için %50 ; 3.4. bölgeler için %60’tır.

Desteklenen Giderler
 • Personel ücretleri ve seyahat giderleri,
 • Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami %25),
 • Sarf malzemesi giderleri,
 • Hizmet alım giderleri,
 • Genel idari giderler (azami %10)
Programın Amacı
KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları ortak sorunlarına ortak çözümler üreterek, kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi amacıyla hazırlanan projelerin desteklenmesidir. 

Kimler Başvurabilir
KOSGEB veritabanına kayıtlı olan tüm KOBİ’ler.

Proje Destek Süresi
En fazla otuz altı aydır.

Destek Limiti / Oranı
Desteğin üst limiti geri ödemesiz 300.000 (üç yüz bin) TL, geri ödemeli ise 700.000 (yedi yüz bin ) TL olup, destek oranı  1.2. bölgeler için %50 ; 3.4. bölgeler için %60’tır.  Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda destek üst limiti 1.500.000TL olup, bu miktarın 300.000TL’lik kısmı geri ödemesiz, 1.200.000TL’lik kısmı ise geri ödemelidir

Proje Kapsamı
 • Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik projeleri,
 • Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım projeleri,
 • Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama projeleri,
 • Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar projeleri,
 • Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu,konularında sunacakları projeler,
 •  Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlanan işbirliği-güçbirliği (İmalat sanayinde teknoloji yoğunluğuna göre sınıflandırılmış orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörleri) projeleri desteklenecektir. 

Ortaklık Modeli
Ortaklık modelinin oluşması için en az 5 işletmenin bir araya gelmesi gerekmektedir.Ortaklık modelleri aşağıda belirtilen şekillerde olabilmektedir;
 • Kurucu ortakların mevcudiyetini koruyarak, yeni bir işletme kurmaları,
 • Kurucu ortakların bir kısmı ya da tamamının kendini feshederek yeni işletmeye ortak olmaları,
 • Kurucu ortakların bir kısmının kendisini feshederek başka bir kurucu ortağın bünyesinde birleşilmesi.
NOT-1: Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3  işletmenin bir araya gelmesi yeterli bulunmuştur. 
NOT-2: Asgari işletme sayısı sağlanmak koşulu ile diğer gerçek ve tüzel kişiler de işletici kuruluşa ortak olabilecektir.

Desteklenen Giderler
Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, haberleşme, enerji ve su ile finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

NOT: Projeye konusu satın alınacak makine ve teçhizatın; yerli malı olması durumunda, bu destek oranlarına % 15  ilave edilecektir.
Programın Amacı
KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üreterek rekabet düzeylerinin yükseltilmesi ile yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını arttırmak amacıyla KOBİ’lerin genel gider kalemlerine ilişkin taleplerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir
KOSGEB veritabanına kayıtlı olan tüm KOBİ’ler.

Proje Destek Süresi
En fazla otuz altı aydır.

Proje Kapsamı & Destek Limiti / Oranı
 


GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ  (TL)

DESTEK ORANI    (%)

1. ve 2. Bölgeler

3. ve 4. Bölgeler

Yurt İçi Fuar Desteği

30.000

% 50

% 60

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

10.000

Tanıtım Desteği

15.000

Eşleştirme Desteği

15.000

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

20.000

Danışmanlık Desteği

15.000

Eğitim Desteği

10.000

Enerji Verimliliği Desteği

50.000

Tasarım Desteği

15.000

Tanıtım Desteği 15.000

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

Belgelendirme Desteği

10.000

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

20.000

Lojistik Desteği 20.000
Gönüllü Uzmanlık Desteği 10.000

Bağımsız Denetim Desteği

10.000 
Destek Süresi
Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) Destek Programı süresi 12 (on iki) ay ‘dır.

Başvuru Şartı
 • Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip işletmeler başvuru yapabilmektedir.
Destek Oranı
Desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.

Destek Limiti
Bu Program kapsamında destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.
 • Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL
 • Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL
Programın Amacı Ve Gerekçesi
- Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
-  KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi,  amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
 
Destek Unsurları
Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

Proje Süresi
En az 6- En Fazla 36 Ay’dır.

Destek Üst Limiti
Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL
Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL

Proje Destek Oranı
1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde  en fazla %80
 
 
Desteklenecek Proje Giderleri
 • Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.
 • Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.
 • Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.