Destekler

Ülkemiz sanayi kuruluşlarının Ar-Ge’ye daha fazla kaynak ayırmasını özendirmek, sanayi kuruluşlarının kendi arasında ve üniversitelerle daha yakın işbirlikleri ve ortaklıklar sağlamasını teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK Yenilik ve Destek Programlığı Başkanlığı (TEYDEB) tarafından aşağıdaki destek programları yürütülmektedir. Investa Proje Merkezi uzman kadrosu ile projenizin fikir aşamasından hayata geçirilmesine kadar bütün proje adımlarında yanınızda yer almaktadır.
Programın Amacı
Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek, nitelikli ve yenilikçi faaliyetler yapmaya özendirmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda; Türkiye’de yerleşik, katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge nitelikli proje harcamalarının, %60’a varan oranlarda geri ödemesiz (hibe) desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir
Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri

Proje Destek Süresi
En fazla otuz altı aydır.

Destek Limiti / Oranı
Proje Bütçe üst sınırı yoktur. Destek oranı temelde %40 olup, ilave destekler ile birlikte en fazla %60 oranına çıkabilmektedir. Yüksek bütçeli (> 10 milyon TL) proje başvurularında, proje kapsamında bütçenin en az %7’si kadar KOBİ’lerle ve en az %3’ü kadar Üniversitelerle/Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri ile işbirlikleri yapma zorunluluğu vardır.

Programın Kapsamı
Program kapsamında aşağıdaki konularda yürütülen Ar-Ge projeleri desteklenmektedir;
 • Yeni bir ürün üretilmesi
 • Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi
 • Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin geliştirmesi
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
AR-GE Kapsamı
 • Kavram Geliştirme
 • Teknolojik/Teknik ve Ekonomik Yapılabilirlik Etüdü
 • Geliştirilen Kavramdan Tasarıma Geçiş Sürecinde Yer Alan Laboratuar Çalışmaları, vb. çalışmalar
 • Tasarım, Tasarım Geliştirme ve Doğrulama Çalışmaları,
 • Prototip Üretimi, Pilot Tesisin Kurulması, Deneme Üretimi ve Tip Testlerinin Yapılması
 • Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri
Desteklenen Giderler
 • Personel giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
 • Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri
 • Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları
 • Değerlendirme ve Tasdik Raporu Giderleri
Programın Amacı
Üniversite/kamu araştırma kurumlarındaki bilgi birikiminin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden KOBİ ölçeğindeki kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek KOBİ’lere aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır.

Kimler Başvurabilir
Sektörüne bakılmaksızın  firma düzeyinde  katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunur.

Proje Destek Süresi
En fazla 24 aydır.

Destek Limiti / Oranı
Proje Bütçesi üst sınırı 1 milyon TL’dir. Destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75’tir.

Programın Kapsamı
Program kapsamında aşağıdaki konularda yürütülen Ar-Ge projeleri desteklenmektedir;
 • Yeni bir ürün üretilmesi
 • Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi
 • Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin geliştirmesi
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
AR-GE Kapsamı
 • Kavram geliştirme
 • Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü
 • Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar
 • Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları
 • Prototip üretimi, Pilot tesisin kurulması, Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması
 • Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri
Desteklenen Giderler
 • Proje öncesinde 3 ay süre ve 10.000 TL fizibilite desteği
 • Personel giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri
 • Hizmet alım giderleri
 • Vakıf üniversiteleri için yeminli mali müşavirlik ücretleri
Programın Amacı
KOBİ ölçeğindeki sanayi kuruluşlarının, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek, nitelikli ve yenilikçi faaliyetler yapmaya özendirmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

Kimler Başvurabilir
KOBİ tanımına uyan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri

Proje Destek Süresi
En fazla on sekiz aydır.

Destek Limiti / Oranı
Proje Bütçesi üst sınırı 500.000 TL’dir. Destek oranı % 75’tir. 

Programın Kapsamı
Program kapsamında aşağıdaki konularda yürütülen Ar-Ge projeleri desteklenmektedir;
 • Yeni bir ürün üretilmesi
 • Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi
 • Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin geliştirmesi
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
AR-GE Kapsamı
 • Kavram Geliştirme,
 • Teknolojik/Teknik ve Ekonomik Yapılabilirlik Etüdü,
 • Geliştirilen Kavramdan Tasarıma Geçiş Sürecinde Yer Alan Laboratuar Çalışmaları, vb. çalışmalar,
 • Tasarım, Tasarım Geliştirme ve Doğrulama Çalışmaları,
 • Prototip Üretimi, Pilot Tesisin Kurulması, Deneme Üretimi ve Tip Testlerinin Yapılması
 • Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri
Desteklenen Giderler
 • Personel giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
 • Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri
NOT-1: Başarı ile tamamlanan projelerde; proje fikrini çıkaran ve proje boyunca kuruluşta çalışan, “fikir sahibi” araştırmacıya 7.500 TL teşvik ödülü verilmektedir.
NOT-2: 2'si ortaklı olmak kaydıyla toplamda 5 proje başvurusu yapılabilmektedir.
Programın Amacı
Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak desteğin, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir
Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri

Proje Destek Süresi
Proje, en fazla uluslararası proje süresi kadar desteklenir.

Destek Limiti / Oranı
Proje Bütçe üst sınırı yoktur. Destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75’tir.

Programın Kapsamı
Program kapsamında aşağıdaki konularda yürütülen Ar-Ge projeleri desteklenmektedir;
 • Yeni bir ürün üretilmesi
 • Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi
 • Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin geliştirmesi
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
AR-GE Kapsamı
 • Kavram Geliştirme,
 • Teknolojik/Teknik ve Ekonomik Yapılabilirlik Etüdü
 • Geliştirilen Kavramdan Tasarıma Geçiş Sürecinde Yer Alan Laboratuar Çalışmaları, vb. çalışmalar
 • Tasarım, Tasarım Geliştirme ve Doğrulama Çalışmaları
 • Prototip Üretimi, Pilot Tesisin Kurulması, Deneme Üretimi ve Tip Testlerinin Yapılması
 • Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri
Desteklenen Giderler
 • Personel giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
 • Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri
Programın Amacı
Belirlenen öncelikli alanlarda hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteğin teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılmasında, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesinde ve özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması hedeflenmektedir.

Kimler Başvurabilir
Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri

Proje Destek Süresi
Proje, en fazla uluslararası proje süresi kadar desteklenir.

Destek Limiti / Oranı
Proje Bütçe üst sınırı yoktur. Destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75’tir.

Programın Kapsamı
Program kapsamında aşağıdaki konularda yürütülen Ar-Ge projeleri desteklenmektedir;
 • Yeni bir ürün üretilmesi
 • Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi
 • Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin geliştirmesi
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
AR-GE Kapsamı
 • Kavram Geliştirme,
 • Teknolojik/Teknik ve Ekonomik Yapılabilirlik Etüdü
 • Geliştirilen Kavramdan Tasarıma Geçiş Sürecinde Yer Alan Laboratuar Çalışmaları, vb. çalışmalar
 • Tasarım, Tasarım Geliştirme ve Doğrulama Çalışmaları
 • Prototip Üretimi, Pilot Tesisin Kurulması, Deneme Üretimi ve Tip Testlerinin Yapılması
 • Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri
Desteklenen Giderler
 • Personel giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
 • Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri
 • Projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık gelen proje genel giderler

Program kapsamında aktif olan çağrıları duyurular bölümümüzden takip edebilirsiniz.
Programın Amacı
Bu programla bireysel girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Programın Yapısı 
 

 

                    

Başvuru Sahibi

Destek süresi

Destek türü/oranı

Bütçe (TL)

Çıktı

Aşama 1

İş fikrinden projeye

Girişimci

-

Girişimcilik eğitimi ve rehber desteği

-

Proje önerisi

Aşama 2

Şirketleşme, teknolojik doğrulama

Girişimci

En fazla

12 ay

%100 hibe ve rehber desteği

En fazla 100.000 TL

Ön prototip, demo vb.

Aşama 3

İleri Ar-Ge proje desteği

Sermaye Şirketi

En fazla

18 ay

%75 hibe

En fazla 500.000 TL

+ %10

Ticari prototip

Aşama 4

Ticarileştirme

Sermaye Şirketi

En fazla

12 ay

Proje pazarı, girişim sermayesi erişimi

-

Ticarileşmiş ürünKimler Başvurabilir
Programa teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetinde bulunmaya aday, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişiler başvurabilmektedir.

Programın Kapsamı
Bireysel girişimcilerin yenilikçi iş fikirlerinin, girişimcilik eğitimi, rehberlik hizmeti ve uygun finansal desteklerle, yeni bir ürün ya da yeni üretim teknolojilerine dönüştürülmesini sağlayacak Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

Desteklenen Giderler
 • Personel giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
 • Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri