Destekler

Girişimciliğe, yenilikçiliğe, bilimsel gelişmeye ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı, bilgi tabanlı ve rekabetçi ekonomik yapısıyla dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasında yer alan bir Türkiye’nin oluşumunda öncü olmak amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına, başta KOBİ’ler olmak üzere girişimcilik, yenilikçilik ve Ar-Ge alanlarında hibe destekleri verilmektedir. Investa Proje, deneyimli kadrosuyla girişimcilik ve Ar-Ge hibe projelerinizin fikir aşamasından hayata geçirilmesine kadar olan her adımda yanınızda.
Programın Amacı
Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir
Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri ile üniversitelerin işbirliğinde hazırlanan projeler

Proje Destek Süresi
En fazla otuz altı aydır. Projenin gereksinimlerine uygun olarak 6 ay ek süre verilebilir.

Destek Limiti / Oranı
San-Tez projelerinde proje ortağı firma;
 • Mikro işletmelerde ise en az %15
 • Küçük işletmelerde ise en az %20
 • Orta büyüklükteki işletme ise en az %25
 • Büyük işletme ise en az %35 oranında proje katkı payını üstlenmektedir. Kalan tutar program kapsamında Bakanlıkça hibe olarak desteklenecektir.
Programın Kapsamı
Program kapsamında aşağıdaki konularda üniversiteler ve sanayi kuruluşlarınca yürütülen Ar-Ge projeleri desteklenmektedir;
 • Yeni bir ürün üretilmesi
 • Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi
 • Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin geliştirmesi
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
Desteklenen Giderler
 • Personel giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Makine donanım giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 • Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri
Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zamanlı Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimler oluşturulması amaçlanmaktadır.

Ar-Ge Merkezi Kurulması için Asgari Gereklilikler
 • En az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi,
 • İşletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,
 • Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,
 • Konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması,          
 • Ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,
 Ar-Ge Merkezlerinde Sağlanan Muafiyetler

Ar-Ge İndirimi:
Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezlerinde gerçekleştirilen Ar-Ge ve tasarım harcamalarının tamamı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların %100’ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki:
Kanun kapsamındaki Ar-Ge, destek ve tasarım personelleri için gelir vergisi stopajı teşvik oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
 • Doktoralı olanlar veya Temel Bilimlerden (Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji) birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için %95
 • Yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için %90
 • Diğerleri için % 80

Sigorta Primi Desteği:  
Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde, çalışan Ar-Ge personeli ile destek personelinin; tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin, Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı; Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Damga Vergisi İstisnası:
Kanunun 3/4 Maddesinde ve Yönetmeliğin 12. Maddesinde Damga Vergisi İstisnası aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:
Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz. 
 
Desteğin amacı
5746 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan Teknogirişim Sermaye Desteği ile yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, bu iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destek başvuru koşulları ve yararlanacaklar
 • Programa üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler başvurabilmektedir.
 • "Bir yıl içinde mezun olabilme" şartı, ilgili üniversitenin yetkili birimlerince Teknogirişim sermayesi desteği için talepte bulunulan merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi adına düzenlenen bir yazıyla,"ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce alma" şartı ise ilgili üniversitelerce verilen çıkış belgesiyle veya diplomayla tevsik edilecektir.
 • Destekten, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi tarafından kabul edilmiş iş planına uygun biçimde ve destek başvurusundan sonra ihdas edilmiş ve girişimcinin tek başına temsil ve ilzama yetkili olduğu işletme yararlanabilecektir.

 

Destek başvurusu zamanı
Yeni Yönetmelik gereği başvurular; dönemler halinde değil, sürekli olarak alınacaktır.

Desteğin süresi ve miktarı
Destekleme süresi 12 ay, desteklenmesine karar verilen iş fikirlerinin giderlerine uygulanan en fazla destek miktarı 100.000,00 TL olup teminat alınmaksızın ve hibe olarak verilmektedir.

Destek kapsamında bulunan gider kalemleri
 • Malzeme giderleri
 • Amortismanlar
 • Personel giderleri
 • Genel giderler
Desteğin amacı
Ar-Ge ve Yenilik Projesi/Faaliyeti çıktılarının ticarileşmesi ve yatırımı noktasında ciddi bir destek programına duyulan ihtiyaçtan yola çıkılarak Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Tekno Yatırım Programı ile teknoloji tabanlı ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi hedeflenmiştir.

Destek başvuru koşulları ve yararlanacaklar
Tekno Yatırım Programı’ndan yararlanabilecek gerçek veya tüzel kişiler, en fazla beş yıl önce yurtiçi veya yurtdışında AR-GE ve yenilik projesini başarıyla tamamlamış olanlar, yurtiçinde veya yurtdışında özkaynaklarını kullanarak ortaya çıkan teknolojik ürüne ‘İncelemeli Patent Belgesi’ almış olanlar ve en fazla altı ay önce Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yatırım izni veya teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair olumlu rapor alanlar olarak sıralanmaktadır.

Destek başvurusu zamanı
Yeni Yönetmelik gereği başvurular; dönemler halinde olup, Bakanlık tarafından bildirilmektedir.

Desteğin süresi ve miktarı
Destek süresi kredi faiz desteği unsurunda 36 ay, işletme gideri destek unsurunda ise 1 yıl olarak belirlenmiştir. 36 ay destek süresi bulunan makine ve teçhizat desteğinde ise, ihtiyaç duyulması halinde bir defaya mahsus olmak üzere 6 aya kadar ek süre verilmektedir.

Program doğrultusunda;
 •  Büyük işletmeler, makine ve teçhizat unsurlarından,
 • Orta büyüklükteki işletmeler, makine ve teçhizat ile kredi faiz unsurlarından,
 • Küçük işletmeler, tüm destek unsurlarından faydalanabilirler.
Makine ve teçhizat desteği kapsamında maksimum destek oranları:
İthal alımlarda;
 • Büyük işletmelere % 10
 • Orta büyüklükteki işletmelere % 30
 • Küçük işletmelere % 40
Yerli alımlarda;
 • Büyük işletmelere % 20
 • Orta büyüklükteki işletmelere % 40
 • Küçük işletmelere % 50
Destek kapsamında bulunan gider kalemleri
Programın destek unsurlarını; makine ve teçhizat desteği, kredi faiz desteği ve işletme gideri desteği oluşturmaktadır.
Kredi faiz desteği kapsamında, yatırım harcamalarında kullanılacak krediler için işletmelere faiz desteği sağlanacaktır.
İşletme gideri desteği ise, küçük ölçekli işletmelere yönelik bir destek unsuru olup bu destek kapsamında, yatırımın tamamlanmasının ardından işletme döneminde, küçük işletmelerin ölüm vadisinden çıkabilmeleri amacıyla 1 yıl boyunca %75 oranında hibe desteği sağlanması planlanmaktadır. İşletme gideri desteği aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:
 • Kira gideri
 • Enerji gideri
 • Personel gider