Destekler

Ülkemizdeki teknolojik inovasyon faaliyetlerini destekleyerek, üreticilerin uluslararası rekabet güçlerini artırmak amacıyla kurulan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından sağlanan Ar-Ge ve Çevre konulu Proje Destekleri için Investa Proje Merkezi deneyimli kadrosuyla fikir aşamasından projenin hayata geçirilmesine kadar bütün adımlarda yanınızda.
2010 yılı Ağustos ayından itibaren T.C Ekonomi Bakanlığı DFİF kaynağından fon aktarımı yapılmadığından, şu anda ‘Teknoloji Geliştirme Projeleri’ kapsamında proje başvurusu alınamamaktadır.

Programın Amacı
Sanayi kuruluşlarınca gerçekleştirilen, Ar-Ge’ye dayalı, teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan projelere destek vermek amaçlanmaktadır. Altyapı veya üretim yatırımına dayalı projeler Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği programının destek kapsamı dışında kalmaktadır.

Kimler Başvurabilir
Firma büyüklüğünden bağımsız olarak; Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri

Proje Destek Süresi
Destek süresi azami 24 ay’dır.

Destek Limiti / Oranı
Proje destek limiti, proje bütçesinin %50’si ile sınırlı olup tamamı geri ödemeli en fazla 1.000.000 ABD Doları olarak belirlenmiştir. TTGV tarafından sağlanan finansal destek projenin sona ermesinin ardından bir yıl geri ödemesiz olmak üzere toplam 4 yıl içerisinde ABD doları olarak geri ödenir.

Desteklenen Giderler
 • Personel giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
 • Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri
Bu aşamada, Ticarileştirme Desteğimize ilişkin bir başvuru alınmamaktadır.

Programın Amacı
TTGV'nin Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak prototip geliştirme aşamasını başarı ile tamamlamış firmaların faydalanabileceği Ticarileştirme Projeleri Desteği, bu projeler sonucunda oluşan çıktıların ticarileştirilmesine yönelik geliştirilecek projelere destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Kimler Başvurabilir
TTGV'nin Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak prototip geliştirme aşamasını başarı ile tamamlamış sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri.
 
Proje Destek Süresi
Destek süresi azami 12 ay’dır.

Destek Limiti / Oranı
Proje destek limiti, proje bütçesinin %50’si ile sınırlı olup tamamı geri ödemeli en fazla 1.000.000 ABD Doları olarak belirlenmiştir. TTGV tarafından sağlanan finansal destek projenin sona ermesinin ardından bir yıl geri ödemesiz olmak üzere toplam 4 yıl içerisinde ABD doları olarak geri ödenir.Halihazırda programın bütün altyapısı tamamlanmış olup, DTM tarafından gerekli kaynağın sağlanması beklenmektedir. Bu süreçte, Ticarileştirme Projeleri Desteği programı kapsamında başvuru alınmamaktadır.
Programın Amacı
Sanayi kuruluşlarınca gerçekleştirilen, Ar-Ge’ye dayalı, teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan aşağıda belirtilen konulardaki projelere destek vermek amaçlanmaktadır.

Proje Konuları
 • Tarımsal teknolojiler
 • Sağlık teknolojileri
 • Eğitim teknolojileri
 • Çevre Teknolojileri/ Temiz Teknolojiler

Kimler Başvurabilir
Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri

Proje Destek Süresi
Proje destek süresi en az 1 yıl, en fazla 3 yıldır. 

Destek Limiti / Oranı
Proje destek limiti, proje bütçesinin %50’si ile sınırlı olup tamamı geri ödemeli en fazla 3.000.000 ABD Doları en az 250.000 ABD Doları olarak belirlenmiştir. TTGV tarafından sağlanan finansal destek projenin sona ermesinin ardından bir yıl geri ödemesiz olmak üzere toplam 4 yıl içerisinde ABD doları olarak geri ödenir.

Desteklenen Giderler
 • Personel Giderleri
 • Seyahat Giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
 • Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri
 • Tüm endüstriyel tasarım işlerine yönelik giderler
 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ile özgün bir imalatın gerçekleştirilmesine dair alınması gerekli lisans, know/how - patent ile ilgili giderler
 • Test ve doğrulama giderleri
 • Satış ve pazarlamaya yönelik faaliyet, doküman, tanıtım ve promosyon giderleri
Programın Amacı
Çevre Teknolojileri Desteği programı, temiz ve sürdürülebilir üretim anlayışı çerçevesinde üretim süreçlerinde asgari enerji, su, hammadde tüketimi ve atık üretimi için teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan temiz üretim teknolojilerinin uygulanmasına yönelik uygulama projelerinin teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Proje Konuları
 • Atık geri dönüşümü ve geri kazanımı
 • Su tasarrufu, Atık su geri kazanımı
 • Emisyonların kaynağında azaltılması
 • Hammadde tüketiminin azaltılması
 • Tehlikesiz ya da tehlikelilik düzeyi daha düşük kimyasal madde kullanımına geçilmesi
 • Yağ tüketiminin / Atık yağ oluşumunun azaltılması
 • Enerji üretim ve kullanımında çevre dostu teknolojiler
 • Atıklardan yeni ürün/ yakıt/ enerji üretimi (Öncelik: Organik atık – biyoürünler)
 • Çevre dostu ürün üretimi
 • Endüstriyel ekoloji   (Örnek: fiziksel olarak yakın iki firmanın birbirlerinin atığını/atık ısısını kullanması)
 • Karbon tutma ve depolama sistemleri
Yerli teknoloji ve ekipman kullanımı, yenilikçi ve/veya ileri teknoloji uygulamaları program öncelikleri arasında yer almaktadır.

Kimler Başvurabilir
Sanayi kuruluşları

Proje Destek Süresi
Proje destek süresi en fazla 1.5 yıldır. 

Destek Limiti / Oranı
Proje destek limiti, proje bütçesinin %50’si ile sınırlı olup tamamı geri ödemeli en fazla 1.000.000 ABD olarak belirlenmiştir. TTGV tarafından sağlanan finansal destek projenin sona ermesinin ardından bir yıl geri ödemesiz olmak üzere toplam 4 yıl içerisinde ABD doları olarak geri ödenir.
Programın Amacı
Enerji Verimliliği Desteği programı, enerji yoğun sektörlerde rekabet gücünün koruması, dışa bağımlılığın ve sera gazı salımlarının azaltılmasına katkı sağlanması amacıyla oluşturulmuştur.

Olası Proje Konuları
 • Buhar üretim ve dağıtım sistemlerinin (buhar kapanları, boru hatları, kondensat ve blöf sistemleri, vb.) iyileştirilmesi
 • Yakma (kazanlar, fırınlar, brülörler vs.) ısıtma ve soğutma sistemlerinin iyileştirilmesi
 • Fan, pompa, kompresör, vb. cihazların, sistem optimizasyonu yaklaşımı ile gözden geçirilerek elektrik tasarrufu sağlanması
 • Kullanılan üretim teknolojisinin (eritme, ergitme, tavlama, kurutma, presleme, kalıplama, boyama, vb.) daha verimli hale getirilmesi
 • Atık ısının değerlendirilmesi
 • Üretim süresinin kısaltılması, sıcaklık veya basınç seviyelerinin düşürülmesi, vb. proses ve işletme optimizasyonu
Öncelikler
 • Yerli teknoloji ve ekipman kullanımı
 •  Yenilikçi ve/veya ileri teknoloji (malzeme, elektronik, yazılım, vb.) uygulamaları 
Kimler Başvurabilir
Sanayi kuruluşları

Proje Destek Süresi
Proje destek süresi en fazla 1.5 yıldır. 

Destek Limiti / Oranı
Proje destek limiti, proje bütçesinin %50’si ile sınırlı olup tamamı geri ödemeli en az 100.000 en fazla 1.000.000 ABD olarak belirlenmiştir. TTGV tarafından sağlanan finansal destek projenin sona ermesinin ardından bir yıl geri ödemesiz olmak üzere toplam 4 yıl içerisinde ABD doları olarak geri ödenir.