Hizmetlerimiz

AR-GE Merkezi Kurulumu

AR-GE MERKEZLERİ KURULUMU

Tanımlar
Ar-Ge Faaliyeti: Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alınında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetlerdir. ​
 
Ar-Ge Merkezi: Ar-Ge ve yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye'deki işyerleri dahil kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeline sahip yeterli  Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri;

1)Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları,
2)Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanlarında yükseköğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının teknik fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri ifade eder.

Destek personeli: Tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel (TZE Tasarım personeli sayısının %10’unu aşmamak üzere)

Ar-Ge projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projeyi ifade eder.

Değerlendirme ve Denetim Komisyonu: Ar-Ge merkezi ve rekabet öncesi işbirliği projelerinin değerlendirme ve denetimini yapmak üzere 14. üncü maddeye göre oluşturulan ve sekretaryasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yürüteceği Değerlendirme ve Denetim Komisyonu yürütür.

Girişimci:Tekno-girişim sermayesi desteğinden faydalanmak üzere, ilgili merkezi yönetim kapsamında ki kamu idaresine başvuran ve orgun öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini on başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişileri ifade eder.

Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri: Yapılan bir harcamanın Ar-Ge indirimine konu edilebilmesi için bu harcamanın Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında yapılmış olması gerekir. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması amacıyla sistematik bir temelde yaratıcı çalışmalar yürütmek suretiyle alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktılarıözgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan çevre uyumlu urun tasarımı ve yazılım faaliyetleri dahil olmak üzere yenilik süreçlerini de içeren faaliyetlerdir.

Aşağıda sayılan faaliyetler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmez:

a) Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu,
b) Kalite kontrol,
c) Sosyal bilimlerdeki araştırmalar,
c) Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri,
e) Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı,
f) 5 inci maddede sayılan amaçlara yönelik olmayan sekil, renk, dekorasyon ve benzeri estetik ve görsel değişiklikleri içeren biçimsel değişiklikler,
g) Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere internet sitelerinin ve benzerlerininhazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme faaliyetleri,
ğ) Yazılımlara ilişkin, bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler,
h) Kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri,
ı) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya surece ilişkin fikri mülkiyet haklarının edinimi dısında bu hakların korunmasına yönelik çalışmalar,
i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri,
j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim surecine ilişkin harcamalar,
k) Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya urun ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi.

BİR İŞLETMENİN AR-GE MERKEZİ BAŞVURUSUNUN ONAYLANMASI İÇİN ASGARİ GEREKLİLİKLER:

1.Proje Fikri Oluşturma ve Projelendirme Yeteneği olmalıdır.
2.İşletmenin Sonuçlandırılan, Yürütülen ve Planlanan Ar-Ge ve Yenilik Projeleri olmalıdır.
3.Proje İzleme, Değerlendirme ve Bilgilendirme Sistematiği mevcut olmalıdır.
4.Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları ile İlgili Strateji ve Faaliyetleri olmalıdır.
5.İşletme Tarafından Alınan ve Ticarileştirilen Patentlerin olması büyük avantajlar getirir.
6.Ar-Ge faaliyetlerinin, kalite sistemine entegrasyonu yapılmalı ve belirtilen periyotlarda takip edilmesi sağlanmalı.
7.Ar-Ge faaliyetlerinin en genel hatlarıyla hedeflenen zaman ve maliyet hedeflerine uyumu aylık, altı aylık ve yıllık periyodlarda ilgili birimlerce raporlanmalıdır.
8.Ar-Ge Merkezi Cihaz ve Ekipman Kapasitesi uygun olmalı. Kullanılma Yetkinliği mevcut olmalı.
9.Bilgi Kaynakları Yönetimi sağlanmalı. Patent veri tabanları büyük önem taşımakta olup Bilgi ve Deneyim Birikimi Oluşturma, İzleme, Geliştirme oturmuş olmalıdır.

AR-GE MERKEZİ KURULUMU İÇİN İSTENEN GEREKLİLİKLER
 1. En az 15 tam zamanlı Ar-Ge personeli istihdam edilmesi
 2. Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi
 3. İşletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması
 4. Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması
 5. Merkezin, Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması
 6. Merkezin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke içinde yer alması
 7. Merkezin teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teşviklerden faydalanmaması

AR-GE MERKEZİ BAŞVURUSU SÜRECİ
 
 1.  Destek ve teşviklerden yararlanmak isteyen işletmeler, başvurularını yazılı veya elektronik ortamda Bakanlığa yapar.
 2. ​ Bakanlığın başvuru dosyasını inceleme süresi 5 gün,
 3.  Başvuru dosyasında eksik bulunması halinde işletmeye bildirilir ve bildiri tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde tamamlanması istenir.
 4.  Başvuru dosyası Değerlendirme ve Denetim Komisyonuna sunulur. 30 gün içinde karara bağlanır.
 5.  Karar, işlemeye 5 gün içinde bildirilir.
 6.  Kararın olumlu olması halinde işletme, karar tutanağı tarihinden itibaren kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden yararlanılır.
 7.  Faaliyet raporu takvim yılını kapsayacak şekilde ve takip eden yılın en geç Mayıs ayı içinde Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda sunulur.

AR-GE MERKEZLERİNİN ŞİRKETLERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR 
 • Gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması: Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge, yenilik desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır. 
 
 • Sigorta primi desteği uygulaması:  Kamu personeli hariç olmak üzere, teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge personeli ile destek personelinin; Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin, Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı; 4691 sayılı Kanununun geçici ikinci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personelin gelir vergisi istisnasının uygulandığı sürece gelir vergisinden istisna tutulan ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
 
 • Damga vergisi istisnası uygulaması: Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.
   
 • Gümrük vergisi istisnası: Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.
 
 • Ar-ge Merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece yüzde ellisi bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan yüzde ellisi ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, ar-ge indirimi olarak dikkate alınacaktır.