Hizmetlerimiz

Tasarım Merkezi Kurulumu

Tasarım Faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyeline haiz ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin bütünüdür.
 
Tasarım Merkezi: Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye'deki işyerleri dahil kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan en az 10 tam zaman eşdeğer Tasarım personeline sahip yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.
 
Tasarım Personeli: Tasarım faaliyetlerinde doğrudan görevli tasarımcı ve teknisyenler
  1. Tasarımcı: Mühendislik, Mimarlık, Tasarım bölümlerinden lisans mezunu veya Tasarım alanlarından lisansüstü mezunu
  2. Teknisyen: Meslek Liseleri’nin veya Meslek Yüksek Okullarının Tasarım, Teknik, Fen, Sağlık programlarından mezun olan kişiler Tasarım Merkezinde tasarım personeli sayılmaktadır.
 
Destek personeli: Tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel (TZE Tasarım personeli sayısının %10’unu aşmamak üzere)
 
Tasarım Projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni veya nakdi tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve tasarım faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından yürütülen projedir.
 
Değerlendirme ve Denetim Komisyonu: Tasarım merkezi projelerinin değerlendirme ve denetimini yapmak üzere 14. üncü maddeye göre oluşturulan ve sekretaryasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yürüteceği Değerlendirme ve Denetim Komisyonu yürütür.
 

TASARIM MERKEZİ KURULUMU İÇİN İSTENEN GEREKLİLİKLER
1.     En az 10 tam zamanlı Tasarım personeli istihdam edilmesi
2.     Kanun kapsamındaki Tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi
3.     İşletmenin; yeterli Tasarım yönetimi ile proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması
4.     Tasarım ve destek personelinin Tasarım Merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması
5.     Merkezin, tasarım projelerinin bulunması
6.     Merkezin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke içinde yer alması
7.     Merkezin teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teşviklerden faydalanmaması

TASARIM MERKEZİ BAŞVURUSU SÜRECİ
 
1.      Destek ve teşviklerden yararlanmak isteyen işletmeler, başvurularını yazılı veya elektronik ortamda Bakanlığa yapar.
2.     ​ Bakanlığın başvuru dosyasını inceleme süresi 5 gün,
3.      Başvuru dosyasında eksik bulunması halinde işletmeye bildirilir ve bildiri tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde tamamlanması istenir.
4.      Başvuru dosyası Değerlendirme ve Denetim Komisyonuna sunulur. 30 gün içinde karara bağlanır.
5.      Karar, işlemeye 5 gün içinde bildirilir.
6.      Kararın olumlu olması halinde işletme, karar tutanağı tarihinden itibaren kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden yararlanılır.
7.      Faaliyet raporu takvim yılını kapsayacak şekilde ve takip eden yılın en geç Mayıs ayı içinde Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda sunulur.

TASARIM MERKEZLERİNİN ŞİRKETLERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR 
  • Gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması: Teknoloji merkezi işletmelerinde, Tasarım Merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından tasarım projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen tasarım projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan tasarım ve destek personeli ile Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır. 
 
  • Sigorta primi desteği uygulaması:  Kamu personeli hariç olmak üzere, teknoloji merkezi işletmelerinde,Tasarım Merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından tasarım projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen tasarım projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan tasarım personeli ile destek personelinin; Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin, Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı; 4691 sayılı Kanununun geçici ikinci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personelin gelir vergisi istisnasının uygulandığı sürece gelir vergisinden istisna tutulan ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
 
  • Damga vergisi istisnası uygulaması: Kanun kapsamındaki tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.
     
  • Gümrük vergisi istisnası: Kanun kapsamında yürütülen tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.
 
  • Tasarım Merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece yüzde ellisi bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan yüzde ellisi ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından,  tasarım indirimi olarak dikkate alınacaktır.